arquitecturapro.com

El Govern central destinarà 2.421 milions d'euros a ajuts per la rehabilitació d’edificis, regeneració urbana i lloguer

Rehabilitacio_edifici_fachada_finestra_certificacio_eficiencia_energetica_biomassa_geotermia_ajut_financiacio_ico_idae
Amb l'objectiu de fer més fàcil el procés de sol·licitud d'aquestes línies d'ajuts i finançament posem a la seva disposició el nostre equip de tècnics per assessorar-los sobre aquest tema i, si és el cas, gestionar i tramitar les sol·licituds.

Divendres passat, dia 5 d'abril, el Consell de Ministres va aprovar el projecte de Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes i el Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes 2013-2016 que, juntament amb la nova Llei de Foment del Lloguer, suposen un canvi de model en la política d'habitatge.

Dels 26 milions d'habitatges que hi ha a Espanya, 15 milions tenen més de 30 anys i gairebé 6 milions més de mig segle. És per això que s'aposta pel foment de la rehabilitació d'edificis i la regeneració i renovació urbanes per propiciar edificis més segurs i millorar la seva eficiència energètica.

Projecte de Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes
La nova llei estableix mecanismes que permetran posar en pràctica des de les operacions més senzilles, que afecten a la rehabilitació d'un edifici, a les més completes, que van des de la regeneració de teixits urbans ja existents a la reurbanització de zones més àmplies dins de les ciutats.

Aquestes operacions contribuiran al foment de la qualitat, la sostenibilitat i la competitivitat, tant en l'edificació com en el sòl, i aproparan el nostre marc normatiu al marc europeu, sobretot en relació amb els objectius d'eficiència i estalvi energètics.

Novetats de la llei
Entre les novetats més rellevants que formen part del nou text legal estan les següents:

1. La configuració del deure de conservació.

2. La regulació bàsica d'un Informe d'Avaluació dels Edificis (IEE), que tracta de superar les insuficiències de la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE), demandada per l'Estat a partir del Reial decret-llei 8/2011.
Aquest informe, a més d'avaluar l'estat de conservació dels edificis, aportarà informació sobre el grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'accessibilitat, i inclourà la Certificació de l'Eficiència Energètica. Aquesta última, amb caràcter informatiu, i amb independència que algun dels habitatges de l'edifici vagi a ser posat en venda o en lloguer.

L'informe només s'exigirà als edificis de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu que tinguin més de 50 anys i sempre que no hagin passat ja la ITE de conformitat amb la seva pròpia regulació.

3. S'amplien les facultats reconegudes a les comunitats de veïns, agrupacions de propietaris i cooperatives, per actuar al mercat immobiliari amb plena capacitat jurídica per a totes les operacions, incloses les creditícies, relacionades amb les operacions de rehabilitació.

4. S'estableixen mecanismes que permetran obtenir finançament extern perquè la rehabilitació sigui més accessible. De manera especial, s'introdueix la figura de “la memòria de viabilitat econòmica” que acompanyarà a cada actuació, i que podria justificar l'aplicació de regles excepcionals per vincular increments d'edificabilitat o densitat, així com canvis a les diferents operacions de rehabilitació, regeneració i/o renovació urbanes.

5. Es modifiquen determinats règims d'unanimitat o majories establerts per la Llei de Propietat Horitzontal. Així, quan existeixin determinades obres que són demandades per les administracions públiques, encara que afectin al títol constitutiu o als estatuts, seran obligatòries, com ja ocorre amb algunes d'elles en la vigent regulació de la propietat horitzontal.

Nou Pla Estatal d'Habitatge 2013-1016
El pla, que complementa a les dues lleis citades, té per objecte buscar la màxima rendibilitat amb els recursos disponibles, a través de la concessió d'ajuts al major nombre possible de ciutadans, i facilitar un habitatge digne als col·lectius més desfavorits. Així, les persones afectades en els procediments de desnonaments tindran preferència en l'accés al programa d'ajut al lloguer.

El pressupost del pla per a tot el període de vigència és de 2.421 milions d'euros, que es reparteixen entre els set programes que ho conformen, els 100 milions d'euros de la LINEA IDAE i el PROJECTE CLIMA.

Els set programes són: subsidiació de préstecs convinguts, ajuts al lloguer, foment del parc públic d'habitatges, foment a la rehabilitació, foment de la regeneració urbana, suport a la implantació del IEE i foment de ciutats sostenibles.

Ajuts a la rehabilitació i regeneració
El pla contempla ajuts a la rehabilitació edificatòria en edificis i instal·lacions per millorar el seu estat de conservació, garantir l'accessibilitat i millorar l'eficiència energètica.

Els immobles hauran de tenir una antiguitat anterior a 1981, almenys el 70% de la seva superfície ha de tenir ús residencial d'habitatge i constituir el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris.

Podran sol·licitar aquests ajuts comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats o propietaris únics d'edificis d'habitatges.

Es concediran ajuts de fins a 4.000 € per habitatge per a conservació, 2.000 € per habitatge per a millora de l'eficiència energètica (5.000 € si es redueix en un 50% la demanda energètica de l'edifici) i 4.000 € per habitatge per a millora d'accessibilitat.

En el cas de la regeneració urbana, es finançarà la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges, d'urbanització o reurbanització de l'espai públic o d'edificació en substitució d'edificis enderrocats.

Els beneficiaris seran els qui assumeixin la responsabilitat de l'execució integral de l'àmbit d'actuació amb ajuts de fins a 11.000 € per habitatge rehabilitat, 30.000 € per habitatge construït en substitució d'un altre enderrocat i 2.000 € per habitatge per a l'obra d'urbanització.

Informe d'Avaluació d'Edificis
Així mateix, el pla inclou ajuts a la implantació de l'Informe d'Avaluació d'Edificis (IEE), amb una subvenció màxima del 50 per cent del cost del mateix.

Finalment, s'estableixen ajuts per al foment de ciutats sostenibles i competitives, a través de la millora de barris, centres i cascs històrics, substitució d’infravivendes i zones turístiques.

Mesures addicionals
     - LINEA ICO per a la rehabilitació d'habitatges i edificis 2013. Per tal d'atendre les necessitats de finançament de particulars i comunitats de propietaris per acometre projectes de rehabilitació o reforma d'habitatges i edificis. En aquest cas la dotació serà d'1.000 M€.

     - LINEA IDAE. Pròximament, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), engegarà un programa específic d'ajuts i finançament en edificis d'habitatges per facilitar l'execució de mesures de millora de l'eficiència energètica sobre l'envolupant (renovació de finestres, façanes…) i la utilització de les energies renovables (biomassa i geotèrmia) en calderes, equips d'aire condicionat… La dotació serà de 100 M€ per a ajuts públics directes i préstecs reemborsables.

Podran ser beneficiaris dels ajuts o del finançament d'aquest programa les comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge, les comunitats de béns dels propietaris d'edificis d'habitatges no dividits horitzontalment i les persones físiques propietàries d'un edifici d'habitatges unifamiliar.

Es consideraran actuacions susceptibles d'ajut les actuacions integrals en edificis d'habitatges sempre que comprenguin una o diverses de les següents mesures que millorin la qualificació energètica de l'edifici o habitatges afectats:
* Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica dels edificis d'habitatges existents
* Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels edificis d'habitatges existents
* Substitució d'energia convencional per biomassa en les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària dels edificis d'habitatges existents
* Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions de calefacció, refrigeració i producció d'aigua calenta sanitària dels edificis d'habitatges existents.

     - PROJECTE CLIMA. Compra de crèdits per reduccions verificades de CO2 en el sector de l'habitatge fins als quatre primers anys de funcionament del projecte, per part del Fons de Carboni per a una Economia Sostenible (10M€ en 2013).

Certificació d'eficiència energètica dels edificis existents per llogar o comprar
El Reial Decret estableix que a partir de l'1 de juny de 2013 serà obligatori posar a disposició dels compradors o arrendadors d'edificis o de part dels mateixos, per a lloguers amb una durada superior a quatre mesos, un certificat d'eficiència energètica. Aquest certificat, a més de la qualificació energètica de l'edifici, haurà d'incloure informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis, i, en el cas d'edificis existents, document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims o rendibles de l'eficiència energètica de l'edifici o d'una part d'est, de manera que es pugui valorar i comparar l'eficiència energètica dels edificis, amb la finalitat d'afavorir la promoció d'edificis d'alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d'energia.

Arxiu

Powered by mod LCA

C Puig-Reig 12, 2n 1a
08006 Barcelona
T 687 815 099
Sobre Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la
http://www.arquitecturapro.com

Arquitectura Pro 2016. Tots els drets reservats.

Segueixi'ns i formi part de la nostra xarxa social: