arquitecturapro.com

Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial a Catalunya

016

S’obre la 1a convocatòria del 2015 per sol·licitar subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial a Catalunya.

Resten excloses d’aquesta convocatòria les sol·licituds per a actuacions de rehabilitació d’edificis d’ús residencial de la ciutat de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases dels respectius Consorci de l'Habitatge de Barcelona i Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Terminis i dotació
S’estableixen tres terminis per a la presentació de les sol·licituds:
     - 1er termini     27/03 - 30/06, dotació de 5.000.000 €.
     - 2on termini    01/07 - 30/09, dotació de    500.000 €.
     - 3er termini     01/10 - 13/11, dotació de    500.000 €.

Objecte
En general, són objecte d’aquestes subvencions les obres de rehabilitació d’elements comuns i d’espais privatius comunitaris d’edificis residencials plurifamiliars o unifamiliars, aquests últims amb certs requisits detallats al següent apartat, que tenen per finalitat:
     - La conservació dels edificis. Obres de seguretat i conservació dels edificis que disposin de l'informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE), que qualifiqui com a greus les deficiències detectades en els seus elements comuns.
     - La millora de la qualitat i de la sostenibilitat. Actuacions per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat de l’edifici, de manera que s’aconsegueixi una reducció almenys d’un 30% de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’edifici, referida a la certificació energètica.
     - La realització dels ajustos raonables en matèria d’accessibilitat. Actuacions per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat, les que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent, fins on sigui urbanísticament, tècnicament i econòmicament viable.

Requisits dels edificis
     - Els edificis d’ús residencial col·lectiu o plurifamiliar han d'haver estat construïts i acabats abans del 1981.
     - Únicament poden acollir-se a la convocatòria les obres de rehabilitació iniciades a partir de l'11 abril del 2013, sempre que compleixin els requisits del Pla estatal 2013-2016 i els d’aquesta convocatòria.
     - El 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici, com a mínim, ha d'estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d’ús diferent a habitatge.
     - El 70% dels habitatges de l’edifici, com a mínim, han de ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.
    - Els edificis han de tenir un mínim de 8 habitatges. No obstant això, s'admeten excepcionalment edificis de fins a 1 sol habitatge quan es compleixin un dels següents supòsits:
          * Quan les obres consisteixin en ajustos raonables en matèria d'accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat i es realitzin simultàniament amb les obres de conservació.
         * Quan les obres consisteixin en ajustos raonables en matèria d’accessibilitat i/o millora de la qualitat i sostenibilitat i en els edificis hi visquin persones amb discapacitat o majors de 65 anys.
          * Quan les obres consisteixin en actuacions de conservació per danys estructurals greus.
     - Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud d'ajuts, de l'informe d'avaluació de l'edifici que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació.

Pressupost protegible per al càlcul de la subvenció
El pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d'execució material de l'empresa o empreses que realitza les obres de rehabilitació (s’ha d’ajustar a la llicència municipal de les obres), els honoraris dels tècnics facultatius i, si s'escau, els costos de les diagnosis i estudis tècnics previs a l'elaboració del projecte.

No s'inclouran en el pressupost protegible els impostos (IVA, impost sobre construccions obres i serveis, etc.), taxes o tributs que afectin a les obres o honoraris professionals.

Quan el pressupost de l’actuació de rehabilitació superi la quantia de 50.000 €, caldrà aportar tres ofertes de diferents empreses, excepte si no existeix en el mercat un nombre suficient d’entitats, o bé si la despesa s’ha efectuat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot adequar el pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Butlletí Econòmic de la Construcció per trimestre durant l'any 2015 o en el butlletí de l'Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya de l'any 2015 (ITEC).

Càlcul de l'import de la subvenció
Aquest càlcul es fa multiplicant l'import que s'indica a continuació pel nombre d'habitatges de l'immoble i per cada 100 m2 de superfície útil de locals de l'edifici que consten a l'escriptura de divisió horitzontal o, en el seu defecte, al Registre de la Propietat o al Cadastre:
       - 2.000 € per a les actuacions de conservació.
     - 3.000 € per actuacions de conservació + actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat.
     - 4.000 € per actuacions de conservació + actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat + millora de l'accessibilitat.
       - 2.000 € per actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat i 5.000 € si a més es redueix en un 50% la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici.
       - 4.000 € per a les actuacions per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat.

Aquestes quanties es poden incrementar en un 10% quan es tracti d’edificis d’habitatges declarats béns d’interès cultural, estiguin catalogats o tinguin protecció integral d’acord amb l’instrument d’ordenació urbanística corresponent.

Quanties màximes de les subvencions
La quantia màxima de la subvenció per edifici no pot superar els 11.000 € per habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local que participi en les despeses de les actuacions.

Aquesta quantia no pot superar el 35% del cost subvencionable de l'actuació, excepcionalment pot arribar al 50% en el cas d'actuacions per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat.

Criteris de valoració
S’atorguen a mesura que es presenten en el Registre d’entrada amb la documentació completa, sempre que les obres de rehabilitació no s’hagin iniciat abans de la publicació d’aquesta Resolució, les sol·licituds corresponents a:
     - Actuacions per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat, excepte la instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, com videoporters o anàlegs, quan a l'edifici hi resideixin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o més grans de 65 anys.
      - Actuacions en matèria de conservació dels fonaments, l’estructura i les instal·lacions de l’edifici.

La resta de sol·licituds es resolen mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva, comparant les presentades a cadascun dels terminis establerts a la convocatòria.

Resolució i terminis
El termini màxim per dictar la resolució inicial de concessió de la subvenció és de 3 mesos a comptar de la data de finalització de cadascun dels tres terminis de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, les sol·licituds s’entenen desestimades per silenci administratiu.

Termini d'execució i pròrroga
Les obres s'han d’iniciar en un termini màxim de 6 mesos des de la data de notificació de la resolució inicial de concessió de la subvenció. I, el termini per a la seva execució no pot excedir els 16 mesos comptats des de la data que consti al certificat d'inici de les obres de rehabilitació. Aquest termini es podrà prorrogar excepcionalment fins a 18 mesos, quan es tracti d'edificis o actuacions que afectin 40 o més habitatges.

Amb l'objectiu de fer més fàcil el procés de sol·licitud d'aquestes línies de subvencions posem a la seva disposició el nostre equip de tècnics per assessorar-los sobre aquest tema i, si és el cas, gestionar i tramitar les sol·licituds.

Arxiu

Powered by mod LCA

C Puig-Reig 12, 2n 1a
08006 Barcelona
T 687 815 099
Sobre Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la
http://www.arquitecturapro.com

Arquitectura Pro 2016. Tots els drets reservats.

Segueixi'ns i formi part de la nostra xarxa social: